Seleccionar página

Lluís Martos  Mestre d’Educació Especial. CEE Concha Espina. Psicòleg clínic

Introducció

Durant la meva experiència com mestre de nens i nenes amb necessitats educatives especials com pot ser el cas que ens ocupa, l’autisme, no sempre ha resultat fàcil realitzar la tasca en connexió constant amb l’àmbit d’intervenció clínica i social.

Molt sovint les dinàmiques de les diverses institucions que intervenen en casos de patologia mental greu, no faciliten la necessària interconnexió amb els diferents professionals implicats. En canvi, resulta evident que quan es pot aconseguir una intervenció fluïda en xarxa, la qualitat de la feina i conseqüentment els seus resultats milloren, ja que es poden concentrar estratègies i esforços per entendre i comprendre entre tots a un nen o nena comú, amb un seguit de necessitats i també de limitacions importants. Es tracta, doncs, de donar sentit a les tres dimensions d’una mateixa realitat: clínica, re-educativa i socialitzadora amb una comprensió terapèutica.

El texto continúa en la versión impresa

Share This