Seleccionar página

Dolors Arasanz. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. CSMIJ de la Fundació Nou Barris per a la Salut Mental

He escollit el cas que presento per donar raó de la importància que sovint té el treball en xarxa dels pacients (infants/adolescents) inclosos en el programa TMG. Quan dic treball en xarxa em refereixo a la freqüent necessitat d’interconsultes amb els professionals dels diferents àmbits que de manera directe o indirecte s’ocupen del pacient. El TMG sovint suposa no només una gran desorganització personal sino també de l’entorn, per tant implica fortes repercussions en tots els àmbits en els quals està immers el noi/a. Això té com a conseqüència la complexitat en l’assistència i la necessitat de coordinació. Com intentaré reflectir en el cas que m’ocupa quan els símptomes són trastorns conductuals aberrants esdevenen difícils de suportar en un àmbit com l’escola, produeixen malestar i una tendència a provocar una resposta educativa i a interpretar l’actuació del noi en termes de bona o mala conducta. És aleshores funció del professional de la salut mental posar de relleu els factors de la dinàmica interna del noi que generen les dificultats en la seva conducta i obstaculitzen la tasca educativa. Es tracta de promoure un saber des de la clínica que faciliti i condueixi a una diferent comprensió i permeti per tant un nou també acte educatiu que possibiliti una resposta diferent en el noi.

Los casos clínicos completos los encontrarás en la edición impresa.

Share This